Voorzitter
De voorzitter, Bert Nijenhuis, heeft als taak leiding te geven aan de vereniging. Hij doet dit o.a. door het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij coördineert de verschillende bestuurstaken, treedt op als vertegenwoordiger van de vereniging naar buiten en onderhoudt contacten met de gemeente en andere verenigingen. Daarnaast draagt hij in overleg met andere bestuursleden zorg voor aanvulling van het bestuurlijk kader. Ook houdt hij toezicht op en neemt de verantwoordelijkheid voor, de juiste uitvoering van de statuten. Ook volgt hij de externe ontwikkelingen en stemt deze zo nodig af op de organisatie van de vereniging.


Secretaris
De functie van de secretaris, uitgevoerd door Henrie Telman, bestaat uit het distribueren van alle inkomende post en het verzorgen van alle uitgaande post. Hiernaast verzorgt de secretaris de agenda's en notulen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen. Ook het opstellen van de jaarverslagen wordt door de secretaris uitgevoerd. Binnen de vereniging is hij tweede voorzitter en aanspreekpunt voor de centrale activiteitencommissie 'Green Pride'.


Technische commissie
Anja Steen is vanuit het bestuur aanspreekpunt en voorzitter van de Technische Commissie voor operationele en beleidsmatige zaken die gerelateerd zijn aan het voetbalspel binnen de vereniging. Vanuit de TC wordt het beleid vastgesteld, gezocht naar oplossingen voor structurele problemen en gezocht naar verbeteringen voor het verder optimaliseren van het voetbalspel binnen de vereniging. De personen die zitting hebben in de TC vertalen hetgeen afgesproken naar operationele oplossingen richting de diverse commissies die hieronder opereren, zoals jeugd, senioren en opleiding&ontwikkeling en wedstrijdsecretariaat. Zie voor meer informatie over de TC de volgende link: http://www.vvbergentheim.nl/technische-commissie/


Algemene zaken

Arnoud de Lange is het bestuurslid voor algemene zaken. Hij is verantwoordelijk en beheerd de ledenadministratie en  is beheerder van het ledenadministratieprogramma Sportlink Club ASP. De inning van gelden zoals contributies, boetes KNVB en subsidies worden verzorgd door hem in nauwe samenwerking met de penningmeester. Tevens is hij lid en adviseur van de kantinecommissie en ook is hij aanspreekpunt voor de sponsorcommissie en de Businessclub Bergentheim.


Penningmeester
De penningmeester Alwin Altena is beheerder van alle geldmiddelen binnen de vereniging, hij draagt zorg voor de administratie van alle inkomsten en uitgaven. Jaarlijks wordt een ontwerp begroting voorgelegd aan het bestuur en aan de algemene ledenvergadering. Ook het afsluiten en beheren van de verzekeringen wordt uitgevoerd door de penningmeester. Daarnaast stelt hij de arbeidscontracten en de seizoensafspraken voor vrijwilligers op. Binnen de vereniging is hij tevens de contactpersoon voor de accommodatiezaken en zelfwerkzaamheden-commissie en Stichting Sportpark Moscou.